Văn bản pháp luật

Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn chứng từ

Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử