Văn bản pháp luật thuế

Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi thông tư 219/2013/TT-BTC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 12 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC NGÀY 25/8/2014) VÀ BÃI BỎ KHOẢN 7 ĐIỀU 11 THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ...

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất