Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn chứng từ

????Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn chứng từ.

Một số điểm đáng chú ý:

1️⃣ Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử là: 01/07/2022. Khuyến khích các đơn vị có đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/07/2022.

❗ Chú ý: Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/06/2022 nếu cơ quan thuế thông báo áp dụng hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020 thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế

2️⃣ Nghị định 51/2010 và Nghị định 04/2014 vẫn có hiệu lực đến ngày 30/06/2020: Hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy) vẫn được sử dụng tiếp đến ngày 30/06/2020

3️⃣ Được phép sử dụng bảng kê kèm hóa đơn điển tử đối với dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh. (khoản 6 điều 10 NĐ 123/2020)

4️⃣ Khai thuế đối với trường hợp thời điểm ký số khác với thời điểm lập hóa đơn: thực hiện khai thuế theo ngày lập hóa đơn (khoản 9 điều 10 NĐ 123/2020)

Tải nghị định 123/2020 tại đây: