Bản tin thuế

TEST

Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành nghị định số 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghj định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

TEST 1

TEST 2

Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành nghị định số 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghj định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.